REGULAMIN

 

§ 1.
Definicje

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. Organizator: Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018.
2. Program: projekt pod nazwą „Program Integralnego Rozwoju Dziecka”
3. Placówka: przedszkole w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
4. Konto: konto Placówki założone w jej imieniu na stronie www.zaufaneprzedszkole.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Pedagog: nauczyciel wychowania przedszkolnego lub inny pracownik pedagogiczny Placówki.

§ 2.
Postanowienia ogólne

Regulamin określa: cel projektu, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania Placówek do projektu, kryteria oraz sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach oceny i przyznania godła „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”, certyfikatów dla kadry pedagogiczej oraz tytułu „Zaufane Przedszkole”.

§ 3.
Cele Programu

Celem Programu jest:
a. promocja Placówek przedszkolnych o najwyższej jakości opieki wychowawczej i standardów edukacji,
b. umożliwienie bezpłatnego podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej,
c. dostęp do wiedzy i wymiana najlepszych praktyk zawodowych między pedagogami,
d. aktywizacja i podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

§ 4.
Warunki uczestnictwa w Programie

1. Do udziału w Programie mogą przystąpić przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu całej Polski, spełniające wymagania ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
2. Program składa się z dwóch części:
a. przyznania godła i certyfikatu „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”,
b. przyznania tytułu „Zaufane Przedszkole”.

§ 5.
Zasady zgłaszania Placówek do Programu

1. Aby przystąpić do Programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.zaufaneprzedszkole.pl w terminie do 05.09.2014.
2. W powyższym formularzu należy podać: nazwę i adres Placówki, imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie Programu, adres e-mail i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie programu, ilość Pedagogów w Placówce, ilość dzieci przyjętych w roku szkolnym 2014/2015.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Formularz może wypełnić wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania danej Placówki.
5. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Programie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies.
6. Kliknięcie przycisku „LOGOWANIE/REJESTRACJA” powoduje przesłanie powyższego formularza do Organizatora. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany e‑mail potwierdzający rejestrację, w którym będzie wskazane hasło do konta. W treści e-maila będzie również załączona notka informacyjna na pierwsze spotkanie z rodzicami i treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. Z tą chwilą między Organizatorem a Placówką, w imieniu której wypełniono formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia Umowy o prowadzenie Konta.
7. Podany w powyższym formularzu adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
8. Po zalogowaniu się do Konta można pobrać niezbędne dokumenty i materiały i dokonać sprawozdania z przebiegu realizacji Programu.
9. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego i korzystania z Konta nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e‑mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
10. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego i prawidłowego korzystania z Konta, a także wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 – § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.
11. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Placówka otrzyma drogą elektroniczną zaświadczenie o przystąpieniu do Programu oraz zostanie wskazana na liście placówek biorących udział w Programie, umieszczonej na stronie Organizatora.
12. Placówka uczestnicząca w programie zobowiązuje się utworzyć na swojej stronie internetowej zakładki „Program Integralnego Rozwoju Dziecka” i „Zaufane Przedszkole”, kierujące do podstron wyjaśniających i promujących cele Programu.

§ 6.
Zasady przyznania godła i certyfikatu „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”

1. W celu uzyskania godła „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka” Placówka uczestnicząca w Programie powinna aktywnie promować kompetencje wychowawcze rodziców przez:
a. poinformowanie rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2014/2015 o przystąpieniu Placówki do Programu w oparciu o notkę informacyjną przesłaną w e‑mailu, o którym mowa w § 5 ust. 6,
b. rozesłanie do zainteresowanych Programem rodziców drogą elektroniczną multimedialne materiały edukacyjne przygotowane przez Organizatora,
c. każdorazowe odnotowanie faktu i daty przekazania materiałów edukacyjnych rodzicom w specjalnym polu w Koncie Placówki.
2. Materiały edukacyjne, o których mowa w ust. 1, są przekazywane bezpłatnie.
3. Materiały edukacyjne, o których mowa w ust. 1, należy rozesłać do rodziców w terminie 3 dni od ich przekazania przez Organizatora. Dwukrotnie nierozesłanie materiałów lub nieodnotowanie tego faktu w Koncie Placówki będzie traktowane jako odstąpienie od udziału w Programie.
4. Pierwsza ocena wyników Programu nastąpi po upływie 1 miesiąca od przystąpienia do Programu w oparciu o wyniki oglądalności materiałów edukacyjnych przekazywanych Placówkom przez Organizatora. Placówka, która w tym czasie osiągnie poziom powyżej 60% wyświetleń materiałów, zostanie wyróżniona godłem „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”.
5. Placówka wyróżniona godłem „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka” ma prawo do:
a. posługiwania się godłem przez okres jednego roku od czasu uzyskania informacji o wynikach Programu; prawo do posługiwania się godłem mają tylko wyróżnione placówki,
b. wspólnej akcji promocyjnej, m.in. w formie listy placówek biorących udział i wyróżnionych w Programie, umieszczonej na stronie Organizatora.
6. Po upływie 1 roku od przystąpienia do Programu nastąpi ponowna ocenia wyników Programu. Placówka, która w tym czasie przekaże rodzicom wszystkie materiały edukacyjne przygotowane przez Organizatora, uzyska certyfikat „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka”.
7. Placówka wyróżniona certyfikatem „Programu Integralnego Rozwoju Dziecka” ma prawo do:
a. posługiwania się certyfikatem przez okres jednego roku od czasu uzyskania informacji o wynikach Programu; prawo do posługiwania się certyfikatem mają tylko wyróżnione placówki,
b. pamiątkowego zaświadczenia w formie elektronicznej,
c. wspólnej akcji promocyjnej, m.in. w formie listy placówek biorących udział i wyróżnionych w Programie, umieszczonej na stronie Organizatora.

§ 7.
Zasady przyznania tytułu „Zaufane Przedszkole”

1. W celu uzyskania tytułu „Zaufane Przedszkole”, Placówka uczestnicząca w Programie powinna dążyć do podnoszenia kompetencji kadry Pedagogów, w szczególności powinna zachęcać kadrę Pedagogów do tworzenia scenariuszy zabaw i krótkich artykułów dotyczących istotnych problemów związanych ze zdrowiem, wychowaniem i rozwojem dziecka.
2. Scenariusze i artykuły, o których mowa w ust. 1, Placówka powinna przesłać na adres e-mail Organizatora: wiedza@rodziceprzyszlosci.pl
3. Najciekawsze artykuły i scenariusze będą publikowane na stronach Organizatora oraz Patronów medialnych. Szczegółowe zasady publikacji artykułów i scenariuszy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Autorzy, których scenariusz lub artykuł zostanie opublikowany, uzyskają bezpłatny dostęp do kursu internetowego, obejmującego 3 webinaria, zakończonego testem wiedzy. Ukończenie kursu i zaliczenie testu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.
5. Placówki, w których wszyscy Pedagodzy uzyskali certyfikat, o którym mowa w ust. 4, uzyskują prawo do skorzystania z warsztatów z zakresu empatycznej komunikacji, prowadzonych przez ekspertów Organizatora (superwizji). Superwizje mają na celu naukę radzenia sobie z silnymi emocjami w kontaktach z dziećmi, ćwiczenie konstruktywnych i kreatywnych sposobów reagowania na silne emocje i trudne sytuacje wychowawcze oraz eliminowanie w procesach wychowawczych języka ocen i etykiet.
6. Wysokość ewentualnej odpłatności za przeprowadzenie superwizji zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po uzyskaniu przez Organizatora informacji o rozstrzygnięciu złożonych wniosków o dofinansowanie. W przypadku uzyskania przez Organizatora stosownego dofinansowania, superwizje zostaną przeprowadzone bezpłatnie.
7. Placówka, która przejdzie cykl 6 superwizji, trwających każda po 4 godziny, zostanie wyróżniona tytułem „Zaufane Przedszkole”.
8. Placówka wyróżniona tytułem „Zaufane Przedszkole” ma prawo do:
a. posługiwania się tytułem przez okres jednego roku od potwierdzenia przeprowadzenia w Placówce superwizji,
b. pamiątkowego dyplomu w formie elektronicznej,
c. bezpłatnego dostępu do specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz zadawanie pytań ekspertom Organizatora przez okres jednego roku od potwierdzenia przeprowadzenia w Placówce superwizji
d. wspólnej akcji promocyjnej, m.in. w formie listy placówek wyróżnionych tytułem „Zaufane Przedszkole”, umieszczonej na stronie Organizatora.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Placówka może odstąpić od udziału w Programie na każdym jego etapie, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: przedszkola@rodziceprzyszlosci.pl lub zaniechując odnotowywania faktu rozesłania materiałów w Koncie Placówki.
2. Z chwilą odstąpienia od udziału w Programie Placówka traci uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 5.
3. Udział Placówek w Programie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7 ust. 6.
4. Za wydanie każdego certyfikatu i dyplomu, o których mowa w § 6 i 7, w formie drukowanej pobierana jest opłata:
– w wysokości 50 zł – za certyfikat, o którym mowa w § 7 ust. 4,
– w wysokości 100 zł – za pozostałe certyfikaty i dyplomy.
5. Opłata pokrywa koszty obsługi administracyjnej, druku, personalizacji i wysyłki dokumentu.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zaufaneprzedszkole.pl

Załącznik nr 1

ZASADY ZGŁASZANIA I PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW I SCENARIUSZY

1. Artykuły i scenariusze nadesłane od Organizatora zgodnie z § 8 ust. 2, zwane dalej Utworami, powinny spełniać następujące wytyczne:

  • format pliku: doc
  • objętość: 1000-2500 znaków

2. Utwory będą oceniane przez Kolegium ekspertów, które może wybrać do publikacji dowolną liczbę spośród nadesłanych utworów.

3. Na ocenę Utworu będą mieć wpływ:

  • zawartość merytoryczna nadesłanego Utworu oraz jego przydatność praktyczna
  • sposób przedstawienia zagadnienia
  • oryginalność treści.

Kolegium ma prawo nie przyjąć Utworów niezwiązanych z tematyką Programu lub zwierających rażące błędy merytoryczne.
4. Organizator poinformuje Placówkę drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu Utworu do publikacji.
5. Placówka udzieli Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, elektroniczną oraz na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera, na zewnętrznych dyskach twardych, nośnikach pamięci oraz w sieciach informatycznych i teleinformatycznych,
c. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu wszelkich nośników Utworów we wszelkich kanałach dystrybucji, ich wypożyczenie, najem, użyczenie, dzierżawę i wymianę
d. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie Utworów.
6. Placówka udzieli Organizatorowi prawa do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań Utworów, w tym jego skrótów i streszczeń, oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 5.
Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania Utworów i ich fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.