JAK MOŻESZ POMÓC

Od dwóch lat Fundacja Rodzice Przyszłości tworzy nowoczesne materiały edukacyjne dla rodziców, opiekunów i dziadków. Dzięki nim mogą świadomie i odpowiedzialnie wychowywać swoje dzieci bez przemocy.

Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe i pragniesz, aby każde dziecko miało szansę rozwinąć skrzydła – wesprzyj nas finansowo.

Prosimy zrób to teraz przekazując 1% podatku na działania fundacji.

Skorzystaj z bezpłatnego programu PIT i gotowych druków, klikając przycisk poniżej.

PRZEKAŻ 1%

 

 

 

Możesz kliknąć przycisk “przekaż darowiznę” i zadeklarować kwotę

 

[do action=”darowizna”][/do]

 

 

Darowiznę na rzecz Fundacji Rodzice Przyszłości dokonaną można odliczyć od podstawy opodatkowania:
do 6% w przypadku osób fizycznych
do 10% w przypadku osób prawnych (m.in. spółek prawa handlowego)

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.

 

KRS: 0000390878

Wpłaty należy dokonywać na konto:
05 1540 1245 2018 4811 0662 0001
Fundacja Rodzice Przyszłości
Ul. Kopernika 67/69 Lok.14
90-553 Łódź
Tytuł przelewu:

“darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego”

 

Fundacja Rodzice Przyszłości  jako fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie)

Pobierz oświadczenie Zarządu o działalności pożytku publicznego

Podstawa prawna

Odliczeń można dokonać na podstawie:

W przypadku osób fizycznych

art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Art. 26
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(…)
9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
(…)

W przypadku osób prawnych

art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

art. 4 ust. 1 tej samej ustawy:

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

Nasza Fundacja zalicza się do organizacji o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a art. 4 ust. 1 punkty tej samej ustawy są zbieżne ze Statutem Fundacji.

Fragment Statutu Fundacji Rodzice Przyszłości

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

1. wspieranie holistycznego rozwoju dzieci;
2. upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz wiedzy psychologicznej i wychowawczej;
3. propagowanie idei świadomego rodzicielstwa;
4. propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia i odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej;
(…)