REGULAMIN

Regulamin

 I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1)      „Portale”– strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.poradnik.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony;

2)      „Fundacja”– właściciel Portali tj. FUNDACJA “RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Moniuszki 4A lok. 211, 90-111 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018;

3)      „Użytkownik”– każdy internauta, który zawarł z Fundacją Umowę;

4)      „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego w jednym z Portali zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

5)      „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione zgodnie z postanowieniami
§ 11 Regulaminu;

6)      „Umowa”– oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Fundacją w przedmiocie założenia Konta, Uzupełnionego Konta i korzystania z funkcjonalności Portali;

7)      „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Fundację znajdujący się na stronie internetowej www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl

8)  „Konsument– osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, uczestniczenia przez Użytkowników w darmowych testach udostępnianych przez Fundację na Portalach, wglądu w wyniki testów, korzystania z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwania informacji dotyczących działań Fundacji dodawania produktów oferowanych przez Sklep do listy życzeń, zawierania przez Internet umów sprzedaży usług oferowanych za pomocą Sklep prowadzonych przez Fundację, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu

 § 3

Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta. 

§ 4

 1. Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portali.

§ 6

Każdy Użytkownik może założyć w Portalach tylko jedno Konto.

 

III. Zawarcie Umowy 

§ 7

Konto w Portalach mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Fundacją Umowę powinna wypełnić formularz znajdujący na którymkolwiek z Portali, który będzie dostępny w osobnej zakładce, po kliknięciu w przycisk po kliknięciu w przycisk „Zaloguj Się” lub wypełnieniu testu udostępnionego na części Portali.
 2. W powyższym formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w którymkolwiek z Portali, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Fundacji i jest zaproszeniem do złożenia przez Fundację przyszłemu Użytkownikowi oferty zawarcia Umowy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. W jego treści będzie podana treść regulaminu oraz Polityki prywatności.
 6. Wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie powyższym stanowi ofertę Fundacji skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy. Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z przyjęciem oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy i aktywowania Konta.
 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowienia stosuje się odpowiednio  ustępu powyższego. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Fundacji.Postanowienia § 16 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
 8. Od razu po zawarciu Umowy Fundacja rozpoczyna wykonywanie usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług od razu po zawarciu Umowy.

IV. Konto

§ 9

 1. Po zawarciu Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.
 2. Konto Użytkownika, założone na jednym z Portali, jest aktywne również na pozostałych Portalach.
 3. Z poziomu Konta Użytkownik może: mieć dostęp do swoich wyników osiągniętych w testach znajdujących się na Portalach, korzystać z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwać informacje dotyczące działań Fundacji.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta, może także korzystać z usług oferowanych przez Sklep, po wcześniejszym spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu. 

§ 10

Po zalogowaniu się Użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z możliwości wypełniania testów znajdujących się na Portalach. Oznacza to, że będzie miał możliwość ich rozwiązywania, a także dostęp do wyników w nich osiąganych.

V. Korzystanie ze Sklepu

 

§ 11

 1. Użytkownik może po zalogowaniu się do Konta korzystać z usług oferowanych w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ustępie powyżej, Użytkownik będzie musiał uprzednio uzupełnić Konto, za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na osobnej zakładce znajdującej się na odpowiednich podstronach Sklepu. W formularzu Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a także opcjonalnie numeru telefonu.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Formularz uzupełniający, znajdujący się na stronach Sklepu, stanowi ofertę Fundacji skierowaną do Użytkownika w przedmiocie uaktywnienia Uzupełnionego Konta.
 5. Wypełnienie powyższego formularza i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem, wskazanej w ustępie powyższym, oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją a Użytkownikiem, który wypełnił formularz uzupełniający dochodzi do zawarcia umowy o uaktywnienie Uzupełnionego Konta.
 6. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Po zalogowaniu się do Uzupełnionego Konta, Użytkownik ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 12

 1. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

§ 13

 1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 14

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Fundacją Użytkownik wybiera w Sklepie,towary lub usługi poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”. Towary lub usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów lub usług, usunięcia znajdujących się tam towarów lub usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2. Po dodaniu towarów lub usług do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów lub usług, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, jakie Użytkownik chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

 4. Następnie, Użytkownik powinien wypełnić formularz uzupełniający, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, jeżeli dotychczas tego nie zrobił. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż podany w formularzu uzupełniającym, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Użytkownik może również zamieścić uwagi do zamówienia w odpowiednim formularzu. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

 7. Następnie należy wybrać sposób płatności. Po wybraniu sposobu płatności zostanie wskazana w rubryce „Twoje zamówienie” informacja o wybranej metodzie płatności, a także koszt dostawy.

 8. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem, stanowią, skierowane do Użytkownika przez Fundację zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

 9. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Fundacji, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją.

 10. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, zostanie przekierowany na stronę dostawcy tego systemu. Wykonanie przelewu internetowego odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostawcy zewnętrznego systemu płatności.

 11. Fundacja prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz podsumowaniem jego treści.

 

§ 15

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy, przelew za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatność”.

 3. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Fundacja może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Fundacja.

 

VI. Zwroty i Reklamacje

§ 16 

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 6. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Fundacji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 17

 1. Jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

§ 18

Fundacja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 19

 1. Fundacja informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. b, mailowo na następujący adres e-mail: fundacja@rodziceprzyszlosci.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Fundacji podanej w postanowieniu § 1 lit. b, lub za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego tutaj

 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Fundację.

 

 

VII. Czas trwania Umowy

 

§ 20

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

Użytkownik ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy: e-mailem na adres: pomoc@rodziceprzyszlosci.pl lub złożyć je w inny sposób, jak przykładowo pocztą na adres Fundacji.

 

 VII. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

§ 22

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest właściciel Portali tj. FUNDACJA “RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Moniuszki 4A lok. 211, 90-111 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018;
operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl, www.poradnik.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony;

§ 23

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: biuro@rodziceprzyszlosci.pl

adres pocztowy: ul. Moniuszki 4A lok. 211, 90-111 Łódź

§ 24

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Sklepie www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl

§ 25

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep Internetowy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności ;
– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– obsługi reklamacji w Sklepie www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
– przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Portalach www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl, www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.poradnik.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony;
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– zapewnienie obsługi usług płatniczych;
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
– egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

-zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
-Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

§ 26

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§ 27

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

§ 28

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
-Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację;
-cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
-zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
-dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
-zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
-Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018r.

§ 29

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

-przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
-Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

§ 30

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w Sklepie www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§ 31

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

§ 32

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 33

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Fundację polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 34

W trakcie korzystania ze Sklepu i Portali oraz korespondencji z nimi zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 35

Regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji oraz na stronie https://rodziceprzyszlosci.pl/regulamin/

Opracowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy:

świadczącej kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu,
dostarczającej rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym.
gbędącej partnerem międzynarodowej sieci kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów European Tax & Law (ETL) zrzeszającej specjalistów z wielu krajów UE, w tym Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii i innych.
specjalizującej się m. in. w:
– obsłudze przedsiębiorców w tradycyjnych gałęziach prawa,
– prawie IT, w tym w e-commerce, ochronie danych osobowych,
– prawie korporacyjnym,
– fuzjach i przejęciach dla małych i średnich przedsiębiorstw,
– prawie własności intelektualnej,
– zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Więcej informacji na www.lubasziwspolnicy.pl
Więcej o prawie IT, regulaminach, politykach prywatności na www.PortalPrawaIT.com
Więcej o ochronie danych osobowych na www.PortalODO.com