STATUT

STATUT FUNDACJI RODZICE PRZYSZŁOŚCI
Tekst jednolity na dzień 15 lipca 2013 r.

 

 

Rozdział I:

§ 1.

„Fundacja Rodzice Przyszłości”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Sebastiana Głydziaka, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 marca 2011 roku przez notariusza dr Andrzeja Janusza Szeredę w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19. Repetytorium A Nr 996/2011

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r. nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. Z 2006 r. nr 167, poz. 1398) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem
  3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

§ 5.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.
Celami Fundacji są:

1. Wspieranie holistycznego rozwoju dzieci;
2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz wiedzy psychologicznej i wychowawczej;
3. Propagowanie idei świadomego rodzicielstwa;
4. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5. Propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia i odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej;
6. Propagowanie nowoczesnych technologii jako efektywnych narzędzi edukacji oraz aktywizacji zawodowej;
7. Działalność charytatywna;
8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12. Propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR.
13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie i wprowadzanie w życie programów edukacyjnych i wychowawczych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji;
2. Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach edukacyjnych oraz ich zastosowaniu w obszarze rozwoju i edukacji dzieci;
3. Organizację wydarzeń, eventów oraz kampanii informacyjnych dotyczących innowacyjnych rozwiązań w edukacji i rozwoju dzieci oraz zdrowego i ekologicznego stylu życia;
4. Promocję i wdrażanie w sektorze przedsiębiorstw idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
5. Tworzenie programów promujących ideę wolontariatu;
6. Tworzenie i przystępowanie do partnerstw zrzeszających organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne i prywatne, podejmujące działania w obszarze zbieżnym z działalnością Fundacji;
7. Współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, organami prawnymi i fizycznymi, w tym podejmowanie starań o pozyskanie pomocy rzeczowej i finansowej na realizowane działania;
8. Współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz firmami dążącą do realizacji celów fundacji;
9. Zakładanie i prowadzenie ośrodków edukacyjno-terapeutycznych;
10. Organizację szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w następującym zakresie:
a. działalność o charakterze nieodpłatnym:
* tworzenie i udostępnianie bezpłatnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych udostępnianych online (PKD 63.12.Z),
* przeprowadzanie kampanii społecznych i informacyjnych promujących wiedzę z zakresu wychowania i rozwoju dzieci, oraz tworzeniu silnej stabilnej i szczęśliwej rodziny, równouprawnienia ról rodzicielskich, akceptacji starości i niepełnosprawności, integracji międzypokoleniowej, roli dziadków w wychowaniu dzieci, zdrowego trybu życia (PKD 73.11.Z),
* organizowanie spotkań dla rodziców opiekunów i dziadków (PKD 82.30.Z),
* współpraca z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz firmami dążąca do realizacji celów fundacji (PKD 73.11.Z),
* nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi ekspertami, oraz propagowanie doświadczeń zagranicznych w Polsce (PKD 73.11.Z),
* promocja i wdrażanie w sektorze przedsiębiorstw idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (PKD 73.11.Z),
* upowszechnianie wiedzy o konsekwencjach przemocy fizycznej i emocjonalnej nad dziećmi poprzez publikację bezpłatnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych (PKD 73.11.Z),
* zbiórki pieniędzy na rzecz prowadzenia kampanii społecznych oraz organizowania spotkań zgodnie z celami fundacji (PKD 82.99.Z),
b. działalność o charakterze odpłatnym:
* zakładanie i prowadzenie ośrodków edukacyjno-terapeutycznych (PKD 85.59.B),
* organizacja szkoleń, spotkań, seminariów, warsztatów artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych (PKD 85.52.Z),
* działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
* organizacja szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji dla przedsiębiorstw (PKD 82.30.Z).
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
1. Wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
2. Powoływać ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą;
3. Tworzyć i prowadzić ośrodki edukacyjne, edukacyjno – wychowawcze oraz inne placówki działające w obszarze promocji i ochrony zdrowia;
4. Przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych oraz międzynarodowych;
5. Tworzyć i przystępować do partnerstw i konsorcjów;
6. Uczestniczyć w innych fundacjach.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące zł.) oraz środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte w toku jej działania.
2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1.000 zł. (słownie: tysiąc zł.) na działalność gospodarczą.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne;
2. Subwencji i dotacji osób prawnych, w tym dotacji rządowych, samorządowych oraz z organizacji międzynarodowych;
3. Dochodów jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek ruchomy i nieruchomy oraz prawa majątkowe;
4. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, o której mowa w § 23.

§12.

Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów służącej tym celom administracji Fundacji.

§12a.

1. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Władz Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie Władz Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabronione jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Władz Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków Władz Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków Władz Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

Rozdział IV: Organy Fundacji

§13.

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu, ustalone przez Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4).
3. Wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1) być członkami Zarządu Fundacji,
2) pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we wspólnym pożyciu oraz w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub z innego tytułu,
3) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Fundator może zasiadać w Radzie Fundacji.

§ 14.

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 osób.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony, mocą uchwały Fundatora.
3. Fundator w uchwale powołującej Członków Rady Fundacji wskazuje jej Przewodniczącego.

§ 15.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) złożenia rezygnacji;
b) śmierci;
c) odwołania przez Fundatora.

§ 16.

1. Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym, opiniodawczym i nadzorczym Fundacji.
2. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
c) uchwalanie regulaminów pracy Rady i Zarządu;
d) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
e) propagowanie celów dla których powstała Fundacja;
f) ustalanie kierunków i strategii działania Fundacji;
g) inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
h) wyrażanie opinii o realizacji celów statutowych Fundacji i w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
j) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji;
l) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji bądź jej połączenia z inna Fundacją, oraz o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji może brać udział z głosem doradczym Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, o ile niniejszy Statut nie przewiduje większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 1 osoby, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu a na jego wniosek także pozostałych Członków Zarządu.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

Członkostwo w Zarządzie wygasa:
a) z chwilą złożenia rezygnacji;
b) z chwilą utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji;
c) z chwilą śmierci;
d) z chwilą odwołania przez Radę Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd kieruje pracami Fundacji, odpowiada za realizację jej celów i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Do obowiązków i uprawnień Zarządu i jego członków należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) sporządzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i przedkładanie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia;
d) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
e) zarządzanie majątkiem Fundacji;
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów i przysporzeń;
g) organizowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 21.

1. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu – jednoosobowo, lub dwóch Członków Zarządu łącznie.2. Zarząd uchwałą podjętą w trybie określonym w § 21 ust. 3 może ustanowić pełnomocnika.

 

Rozdział V: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

§ 23.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, przy czym działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
3. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację nie może pokrywać się z zakresem prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 24.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów; działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczony może być wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu wg obowiązujących zasad.
3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§ 25.

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może polegać na zmianie celów Fundacji poprzez ich ograniczenie.
2. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Fundator.

§ 26.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, wyznaczając jednocześnie likwidatora .

§ 27.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucji, której działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w uchwale Rady Fundacji o likwidacji Fundacji.

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.